بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

سیر تا پیاز ازدواج موفق

این طرح صرفا برای آموزش و کمک به مخاطبین برای خودآگاهی و انتخاب صحیح و در نهایت ازدواج موفق می باشد و فعالیتی در زمینه همسریابی انجام نمی گردد.
جنسیت *

 

نیاز سنجی

تعیین مرحله *

"سنجش میزان آمادگی برای ازدواج موفق"
انتخاب گزینه ها صرفا نظر اولیه شما می باشد و تعیین قطعی آن با کارشناسان مربوطه است
*

"سنجش میزان مهارت انتخاب صحیح همسر"
انتخاب گزینه ها صرفا نظر اولیه شما می باشد و تعیین قطعی آن با کارشناسان مربوطه است
*